Новини

Документация за провеждането на процедура Избор с публична покана

Документация за провеждането на процедура Избор с публична покана» за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване: изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 брой, включваща: хардуерна част и софтуерна част“, във връзка с изпълнение на АДПБФП № BG16RFOP002-3.001-0760-C01 - „Мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на „ТЕХНОЛЕС“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Документите можете да изтеглите  ТУК

Документация за откриване на процедура за избор на изпълнител

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“, с предмет на процедурата:

“Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване, по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Челноискрова заваръчна машина - 1 брой;

Обособена позиция 2: Винтов въздушен компресор - 1 брой;

Обособена позиция 3: Изграждане на Система за енергиен мониторинг - 1 брой, включваща: хардуерна част и софтуерна част“, във връзка с изпълнение на АДПБФП № BG16RFOP002-3.001-0760-C01 - „Мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на „ТЕХНОЛЕС“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 20.06.2018г.

Документацията може да се изтегли от ТУК

12 3 4 5 6 >>